Rope
2012-2015
Porecelain
190x14x3cm/piece


"
1342ºC: Works by Liu Jianhua", OCAT Shenzhen, Shenzhen, China, 2019

“Power of Education”, Shanghai Himalayas Museum, Shanghai, China, 2015